Skin súng CF đẹp nhất Barret M99 Gold :

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất Barret M99 Ter

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất M4A1 Blue Dragon :

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất M4A1 Light Line :

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất AWM Royal :
Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất M16 - Gold :

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -
Skin súng CF đẹp nhất M4A1 Blood

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất Xẻng Blood :

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -

Skin súng CF đẹp nhất Rìu Blood:

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -


Skin súng CF đẹp nhất Quắm Blood:

Link download 1:
- Click here -
Link download 2:
- Click here -


Skin súng CF đẹp nhat Búa Gỗ Blood: